ZW3D_Tool Library

posted in: News | 0

ZW3D Tips & Tricks!!  

Để thêm tools vào thư viện phần mềm ZW3D. Video này sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ các bước tạo thư viện dụng cụ cắt (Tool library). Chức năng này sẽ giúp các bạn không phải điều chỉnh các thông số của dụng cụ cắt như tốc độ cắt, tốc độ trục chính trong mỗi lần lập trình.

Hãy tham khảo sức mạnh của phần mềm ZW3D qua video:


Xem Video
Yêu cầu Demo
 

You are receiving this email because
1.) You’re an awesome customer of ZW3D
2.) You subscribed via our website

Want to be removed? No problem, unsubscribe here and we won’t bug you again.

ZWSOFT Facebook PAGE ZWSOFT Twitter PAGE ZWSOFT Linkdin ZWSOFT Google+ ZW3D Youtube

www.enginsols.com
duongdq@enginsols.com